Privacy Statement

Stichting De negende van… hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De negende van… houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting De negende van… verwerkt van haar donateurs, relaties, leveranciers, deelnemers aan bijeenkomsten, sympathisanten en andere geïnteresseerden.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Stichting De negende van… is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens:

adres: Smientstraat 6, 7471VG, Goor

e-mailadres: info@denegendevan.nl

KvK.nr.: 67510817

 

2. Welke gegevens worden verwerkt

Afhankelijk van het doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • a) voor- en achternaam;
 • b) adresgegevens;
 • c) telefoonnummer;
 • d) e-mailadres;
 • e) bankrekeningnummer (alleen bij donateurschap).

 

3. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

De onder 2 vermelde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. uw naam, adres en e-mailadres om u op de hoogte te houden van en te informeren over nieuws, ontwikkelingen en/of activiteiten, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, voor het registreren voor onder andere een nieuwsbrief of een bijeenkomst, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de door de stichting georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 2. uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, wordt uw naam en e-mailadres gebruikt om u periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen en (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie betreffende de Stichting De negende van… toe te sturen.

Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de desbetreffende mailing.

 1. uitsluitend als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als uw persoonsgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst (waaronder bijvoorbeeld deelname aan een kennisdag) of schenking, kan de Stichting De negende van… uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over ontwikkelingen en activiteiten de Stichting De Negende van… betreffende;
 2. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van donateurschap of aankopen, af te wikkelen.

4. Op basis van welke wettelijke grondslagen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslagen:

 1. uw toestemming;
 2. ter uitvoering van een overeenkomst;
 3. ter voldoening aan een wettelijke verplichting:
 4. gerechtvaardigd belang.

5. Bewaartermijnen

De desbetreffende persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze zijn verzameld, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting De negende van… passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In beginsel worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden/andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan dus eventueel gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zogenaamde verwerkers, die de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de stichting verwerken. Met de desbetreffende verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen betreffende de privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy statement, na te leven.

 

7. Rechten betrokkenen (inzagerecht, verwijdering, klachten etc.)

Via de contactgegevens zoals hierboven onder 1 vermeld, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen en u zult in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, worden geïnformeerd over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien het verzoek niet wordt ingewilligd zal dit nader worden toegelicht.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2 en 3, kunt u eveneens contact opnemen via de onder 1 vermelde contactgegevens. Het eventuele bezwaar zal onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling worden genomen en de betreffende persoonsgegevens zullen worden verwijderd, tenzij de stichting op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt of uw verzoeken worden behandeld kunt u contact opnemen via de onder 1 vermelde contactgegevens. Indien dat niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunnen worden gericht aan de Stichting De negende van… via de onder 1 vermelde contactgegevens.

8. Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd en wij adviseren u om regelmatig het privacy statement zoals vermeld op de website te bekijken.